Cookie Consent by Free Privacy Policy website
AutoAukce

Aukce prověřených vozidel

Aukční řád

 

Preambule

Tento Aukční řád (dále jen „AŘ“) upravuje užívání systému pro provádění elektronických Aukcí, jakož i samotný průběh elektronické Aukce (dále jen „AS“).
Provozovatelem aukční portálu AutoAukce.cz je společnost AutoDetect s.r.o. se sídlem Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4, IČ: 04809572, DIČ: CZ04809572 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254029.  (dále jen „Provozovatel“).
Hlavním cílem AS je poskytování Služeb, vytvářejících elektronický nástroj pro provádění elektronických Aukcí jednotlivých Navrhovatelů a vlastníků aukčních předmětů. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn uveřejňovat Aukce vyhlášené Navrhovatelem zadáním do AS, včetně fotografií, popisu Předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se Aukce.
Tento AŘ obsahuje vymezení užitých pojmů, specifikaci postupů či další důležité informace výlučně se vztahující k AS.
Veškeré pojmy v tomto AŘ nedefinované se řídí dle jejich významu v aplikovaných právních předpisech.
Na elektronickou Aukci se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zcela vyloučeno je naopak použití ustanovení právní úpravy veřejné dražby dle zákona číslo 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.

 

I.
Předmět elektronické aukce

 1. Předmětem elektronické Aukce je prodej movitých věcí, který je detailně specifikován v každé jednotlivé Aukci.
 2. Organizátor nabízí v elektronických Aukcích nemovité věci ve vlastnictví svém nebo ve prospěch třetích osob a zprostředkovává uzavírání kupních smluv mezi Navrhovatelem, tedy Organizátorem, a Účastníkem (Vítězem aukce). 
 3. Popis a s ním použité fotografie neporučují práva třetích osob a vztahují se jen a pouze k předmětu dané aukce.
 4. Popisy předmětů aukce nesmí obsahovat odkaz na vlastní domovskou stránku, telefonní a jiné kontakty, rovněž je zakázána jakákoli forma reklamního sdělení. Kontakty může zadávat a uveřejňovat výhradně Pořadatel.
 5. Předmět aukce nesmí být v rozporu s obecně závaznými právní předpisy nebo být proti dobrým mravům případně je nudno mít na prodej skrze online aukci vyžaduje zvláštní povolení.
 6. Společnost AutoDetect s.r.o. nenese odpovědnost za popisy aukčních předmětů, obsah nabídky, jejich přesnost, úplnost nebo kvalitu informací.

 

II.
Registrace a přihlášení uživatele k aukci

 1. Každý zájemce o využívání Služeb AS musí provést bezplatnou Registraci na internetové stránce www.autoaukce.cz prostřednictvím zvolených Přihlašovacích údajů, přičemž zvolené Uživatelské jméno nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo k ochranné známce a nesmí být vulgární, klamavé nebo zavádějící nebo v rozporu s dobrými mravy.
 2. Zájemce uvádí vždy pouze Identifikační údaje nezbytné k jeho účasti v Aukci nebo k jeho identifikaci.
 3. Zájemce může být registrován v AS pouze jednou a odpovídá za správnost a úplnost údajů, které při Registraci uvedl v Registračním formuláři.
 4. Uživatelské jméno nesmí být e-mail, internetová adresa nebo jiné označení, které by porušovalo práva třetích osob, zvláště práva na ochranu dobrého jména či firmy.
 5. Uživatel není oprávněn se registrovat pod falešnou totožností. 
 6. Po odeslání provedené Registrace dochází k validaci vložených dat a ověření emailové adresy zájemce. 
 7. O provedené Registraci a zprovoznění služeb bude Zájemce vyrozuměn Provozovatelem prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, a to do 2 pracovních dnů.
 8. Validací vzniká uživateli uživatelský účet, který je unikátní a nepřenositelný. Zájemce se stává Uživatelem.
 9. Pouze přihlášením k uživatelskému účtu je uživatel oprávněn účastnit se online aukcí na portálu autoaukce.cz.
 10. Uživatel odpovídá za případy zneužití uživatelského jména a hesla, pokud k nim dojde z důvodu porušení utajení uživatelem.
 11. Pro případ porušení pravidel Registrace si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout Registraci takového Uživatelského jména, nebo již registrované Uživatelské jméno změnit či zrušit.
 12. Společnost AutoDetect s.r.o. si vyhrazuje právo jakýkoliv uživatelský účet zablokovat, jeli k tomu vážný důvod, který bude Uživateli oznámen formou emailu. Po zablokování uživatelského účtu, není Uživatel oprávněn užívat portál autoaukce.cz.
 13. Společnost AutoDetect s.r.o.t si vyhrazuje právo znepřístupnit nabídky jakéhokoli Uživatele v aukci a případně je vymazat, pokud jsou v rosporu s AS a pravidly pořádané aukce.
 14. Registrací na www.autoaukce.cz a vstupem do aukce Účastník souhlasí s tímto Aukční Řádem případně s Aukční vyhláškou zveřejněnou k uvedené aukci.

III.
Práva a povinnosti uživatele

      1. Uživatel je povinen:

      2. Uživatel není oprávněn:

       3. Účastník aukce je povinen:

      4. Účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svojí účastí v Aukci.
      5. Vítěz aukce je povinen na výzvu Navrhovatele aukce učiněné v Opční lhůtě uzavřít Kupní smlouvu a řádně a včas uhradit Aukční cenu a splnit další své povinnosti stanovené v Aukčním řádu.
      6. Navrhovatel aukce má právo neuzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce. O tomto je povinen informovat Vítěze aukce do 48h od ukončení aukce. 
     
      7. Organizátor aukce je povinen:

      8. Navrhovatel aukce má právo stanovit podmínky mino AŘ, a to v Aukční vyhlášce, které může:

 

IV.
Průběh aukce

 1. Aukce je vyhlášena uveřejněním předmětu aukce na www.autoaukce.cz a je platná po dobu, kdy je předmět aukce aktivní v online rozhraní, tj. zobranen na aukčním webu.
 2. V Kartě aukce jsou uveřejněny všechny informace a dokumenty, které k Aukci poskytl Organizátor aukce.  
 3. Může být vystavena i Aukční vyhláška, která stanovuje podmínky provedení Aukce odchylné od ustanovení tohoto AŘ. V takovém případě mají ustanovení obsažená v Aukční vyhlášce přednost před AŘ.
 4. Účastníkem aukce se může stát pouze registrovaný a aktivovaný Uživatel.
 5. Pro účast v Aukci je třeba se přihlásit do AS pomocí Přihlašovacích údajů. Po rozkliknutí Vyhlášené aukce se registrovanému a aktivovanému Uživateli objeví aktuální informace o ceně předmětu aukce.
 6. Pro přihlášené Účastníky aukce s právem do AS se v čase zahájení aukce objeví dialog pro činění Podání (licitace) na Aukci tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné platné Podání. Po kontrole Účastníkem aukce zadné částky v Kč a uděleím tak souhlasu s výší jeho Podání, Účastník aukce kliknutím zobrazenou částku potvrdí a učiní tak své Podání na Aukci, které je závazné. 
 7. Průběh učiněných Podání na Aukci (licitací) je možné sledovat v Kartě aukce.
 8. Každé platné Podání je zde zaznamenáno formou tabulky s identifikací data a času podání, výše podání v Kč a čísla účastníka aukce.
 9. V Kartě aukce je možno sledovat zbývající čas do ukončení Aukce pod položkou „Čas do konce“.
 10. Pokud někdo z Účastníků aukce učiní Podání v posledních 30 sekundách před Časem ukončením aukce, Čas ukončení aukce se posouvá na 30 sekund od okamžiku učinění tohoto Podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné Podání, posouvá se čas ukončení aukce na 30 sekund od okamžiku učinění tohoto Podání.
 11. Spory o pořadí Podání jednotlivých Účastníků aukce a udělení Příklepu rozhoduje Organizátor. Spory, které se nepodaří vyřešit a další spory vzniklé v souvislosti s Aukcí mohou být rozhodovány pouze soudy ČR.
 12. Aukční jistota, bude-li složena, bude Účastníkům aukce, vyjma Vítěze aukce, vrácena do tří dnů ode dne skončení Aukce.
 13. Vítězi Aukce je Aukční jistota, byla-li složena, vrácena pouze tehdy, pokud Navrhovatel aukce prohlásí, že nevyužije svého práva uzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce, popřípadě po uplynutí Opční lhůty.
 14. Pro případ, kdy Vítěz aukce na Výzvu Navrhovatele aukce v Opční lhůtě neuzavře Kupní smlouvu nebo neuhradí Aukční cenu způsobem zde uvedeným, nebo nesplní některou ze svých dalších povinností, je povinen uhradit pokudu za zmařenou aukci, a to ve výši 15.000,-Kč.
 15. Opční lhůta 5 dní počíná běžet následující den po ukončení Aukce, během které má Navrhovatel právo vyzvat Vítěze aukce k uzavření Kupní smlouvy a Vítěz aukce je povinen Kupní smlouvu uzavřít. Po marném uplynutí této lhůty nemá Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu.
 16. Způsob úhrady je dán v návrhu kupní smlouvy s tím, že je vždy výhradně bankovním převode na účet Navrhovatele. 
 17. Způsob předání aukčního předmětu vítězi je specifikován v návrhu Kupní smlouvy a zcela v režii navrhovatele Aukce. 

V.
Poplatky, provoz a ochrana práv

 1. Účastníci aukce neplatí Provozovateli ani Navrhovateli aukce žádné poplatky za registraci do AS.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, pravdivost či úplnost údajů uvedených v Kartě aukce, činnost Navrhovatele aukce či Účastníka aukce ani za závazky či pohledávky mezi Navrhovatelem aukce, Uživateli či Účastníky aukce.
 3. AS je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s technickou podporou v pracovních dnech 8.00 až 18.00 hod. na telefonním čísle 603417312.
 4. Plánovaná Výluka AS musí být uveřejněna nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním. Pokud dojde k neplánované Výluce AS v průběhu konání Aukce, Čas ukončení aukce se posunuje minimálně o jednu hodinu po ukončení Výluky AS a Aukce pokračuje s vyvoláním posledního platného Podání.
 5. AS, grafická podoba internetových stránek, ochranná známka a další dokumenty AS jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá práva Provozovatel a jsou jeho duševním vlastnictvím se všemy náležitostmi z toho vyplývajících. 


VI.
Závěrečná ustanovení

 1. AŘ je účinný dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 1.1.2019, a to až do okamžiku vyhlášení nového AŘ.
 2. Veškerá práva a povinnosti Poskytovatele, Navrhovatele, Organizátora, Účastníků aukce a dalších osob v tomto AŘ neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími.

 


Vymezení některých pojmů

- Aukční řád.

Aukce - jednání Organizátora aukce prostřednictvím AS směřující k tomu, aby byl za podmínek daných AŘ mezi Účastníky aukce vybrán Vítěz aukce, jenž za Předmět aukce nabídne nejvyšší částku – Aukční cenu aspoň na úrovni Vyvolávací ceny a měl tak právo i povinnost učinit závaznou nabídku Navrhovateli aukce uzavřít Kupní smlouvu za tuto Aukční cenu za podmínek daných v AŘ a v Aukční vyhlášce. Aukce není dražbou (např. dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění). 

Aukční cena - nejvyšší Podání na Aukci, při kterém byl udělen Příklep dle AŘ.

Aukční jistota - peněžní částka, která slouží pro zajištění budoucích závazků Účastníka aukce. Je stanovena v Aukční vyhlášce a musí být uhrazena řádně a včas Účastníkem aukce před zahájením Aukce. Všem Účastníkům aukce vyjma Vítěze aukce se Aukční jistota vrací v plné výši do tří dnů po ukončení Aukce. Aukční jistota propadá jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce stanovených v Aukční vyhlášce.

Aukční systém (AS) - informační systém (souhrn softwarových a hardwarových prostředků) Provozovatele, který slouží Organizátorovi aukce k vyhlášení a provedení Aukce. Tento systém je volně a bez omezení přístupný na webových stránkách www.autoaukce.cz.

Aukční vyhláška – dokument, jímž Organizátor aukce vyhlásí Aukci a stanoví podmínky jejího provedení. Musí povinně obsahovat označení Organizátora aukce, Navrhovatele aukce, čas zahájení a ukončení aukce, ID aukce, označení a popis Předmětu aukce, jeho příslušenství, práv a závazků na Předmětu aukce váznoucích a s ním spojených, Nejnižší podání, Minimální příhoz, Aukční jistotu a způsob její úhrady a vracení, způsob zajištění prohlídek Předmětu aukce, zjištěnou či odhadnutou cenu Předmětu aukce, příp. další doplňující informace. V Aukční vyhlášce musí být stanoveny základní náležitosti Kupní smlouvy a podmínky jejího uzavření Navrhovatele aukce s Vítězem aukce. Aukční vyhláška může stanovit i jiný typ smlouvy a podmínky jejího uzavření dle platné legislativy. (Např. Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.) Ustanovení Aukční vyhlášky mají přednost před AŘ.

Cena - všechny ceny či platby jsou cenami v Kč nebo v EUR s DPH dle platných předpisů, pokud Aukční vyhláška nestanoví něco jiného.

Číslo aukce - ID aukce - jednoznačná numerická identifikace Aukce v AS.

Číslo uživatele - Uživatelské číslo - Uživatel č. - jednoznačná identifikace Uživatele v AS; v případě Účastníka aukce se jedná o Aukční číslo.

Datum a čas zahájení aukce (Čas zahájení aukce) - časový okamžik uvedený v Aukční vyhlášce, stanovující okamžik, od kterého je možné činit Podání na Aukci a současně je odeslán email všem Účastníkům aukce s informací, že byla Aukce zahájena.

Datum a čas ukončení aukce (Čas ukončení aukce) - časový okamžik uvedený v Aukční vyhlášce, po jehož uplynutí je Aukce ukončena, a tedy nelze činit jakékoliv Podání v této Aukci, pokud tento časový okamžik není posunut dle AŘ.

Doba trvání aukce - časový interval mezi Časem zahájení aukce a Časem ukončení aukce, během kterého je Účastník aukce oprávněn činit své Podání.

Heslo - jedinečný alfanumerický řetězec, který slouží k identifikaci Uživatele při jeho přihlášení v AS.

Identifikační údaje - povinné údaje zadávané žadatelem při Registraci do AS.

Karta aukce - komplexní informace o Aukci a jejím průběhu v AS.

Kupní smlouva - kupní smlouva dle § 2079 a násl. Obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb.), kterou za podmínek stanovených v Aukční vyhlášce se Navrhovatel aukce jako prodávající zavazuje, že Vítězi aukce jako kupujícímu předá Předmět aukce a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu aukce a Vítěz aukce jako kupující se zavazuje, že Předmět aukce převezme a zaplatí Navrhovateli aukce Kupní cenu ve výši Aukční ceny. Aukční vyhláška může stanovit i jiný typ smlouvy a podmínky jejího uzavření dle platné legislativy. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavřít s Vítězem aukce Kupní smlouvu.

Minimální příhoz - nejmenší částka v Kč stanovená v Aukční vyhlášce, o kterou je třeba navýšit platné Podání.

Navrhovatel aukce - na základě učinění své výzvy Vítězi aukce během Opční lhůty má Navrhovatel aukce právo s Vítězem aukce uzavřít Kupní smlouvu a prodat (zcizit) Předmět aukce za podmínek stanovených v AŘ a v Aukční vyhlášce.

Nejnižší podání - „vyvolávací cena“ - minimální částka v Kč nebo EUR stanovená u předmětu aukce; první platné Podání musí být učiněno alespoň na úrovni nejnižšího podání.

Odměna - V Aukční vyhlášce může být stanoveno, že Vítěz aukce je povinen uhradit náklady spojené s provedením Aukce zde stanovenou částkou a způsobem úhrady, a to pouze v případě, že byla s Vítězem aukce uzavřena Kupní smlouva. V Aukční vyhlášce může být i stanoveno, že Aukce bude pro všechny Účastníky aukce provedena bezúplatně.

Odročení aukce - odložení konání Aukce na jiný termín a popř. i za změněných podmínek.

Opční lhůta - Lhůta ve dnech, počítaná ode dne provedení Aukce, během které má Navrhovatel aukce právo vyzvat Vítěze aukce k uzavření Kupní smlouvy a Vítěz aukce je povinen s ním Kupní smlouvu uzavřít. Po marném uplynutí Opční lhůty již Vítěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navrhovatelem aukce Kupní smlouvu.

Podání - závazná nabídka Účastníka aukce vyjádřená v Kč Navrhovateli aukce na uzavření Kupní smlouvy k Předmětu aukce učiněná v průběhu Aukce ve výši alespoň Nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné na Aukci nejméně o stanovený Minimální příhoz. Účastník aukce je vázán svým Podáním, pokud nebylo učiněno podání vyšší aspoň o Minimální příhoz nebo pokud toto Podání nebylo dorovnáno Účastníkem aukce s předkupním právem jako prvním.

Předmět aukce - libovolné věci, které může Navrhovatel aukce prodat (zcizit), a to uzavřením Kupní smlouvy s Vítězem aukce.

Příhoz - částka v Kč, která představuje navýšení platného Podání; další platné Podání musí být navýšeno nejméně o stanovený Minimální příhoz, pokud nebylo Podání dorovnáno Účastníkem aukce s předkupním právem dle AŘ.

Přihlašovací údaje - Uživatelské jméno a Heslo, pomocí kterých se Uživatel přihlašuje do AS.

Registrace - vyplnění úplných a pravdivých Identifikačních údajů v AS a doručení vyplněného Registračního formuláře Provozovateli.

Registrační formulář - registrace do systému autoaukce.cz a přihláška k účasti na Aukci, která obsahuje Identifikační údaje. 

Sekce archiv aukcí - v této sekci AS jsou uveřejněny všechny ukončené Aukce a Aukce, od kterých bylo upuštěno. Údaje v Sekci archiv aukcí jsou veřejně přístupné minimálně po dobu 1 roku od data ukončení či upuštění od Aukce.

Sekce probíhající aukce - v této sekci AS jsou uveřejněny všechny Aukce, které probíhají a Účastníci aukce na nich mohou činit Podání.

Služby - za podmínek AŘ prostřednictvím AS Organizátor aukce vyhlásí a provede svoji Aukci. V AS jsou uveřejněny informace o Aukci a jejím průběhu a tyto informace jsou volně a bez omezení přístupné. Účastník aukce může učinit Podání až do ukončení Aukce, kdy je určen Vítěz aukce a stanovena Aukční cena.

Upuštění od aukce - znamená, že nelze provést Aukci a ani ji odročit.

Účastník aukce - Uživatel, který byl Organizátorem aukce po splnění podmínek uvedených v Aukční vyhlášce (zejména úhradě Aukční jistoty, pokud byla stanovena) zapsán do Aukce a má tak právo činit Podání na Aukci; v Kartě aukce je označen svým Číslem uživatele – Aukčním číslem.

Uživatel - osoba (fyzická nebo právnická), která se zaregistrovala do AS

Uživatelské jméno - jedinečný alfanumerický řetězec, který slouží spolu s Heslem pro přihlášení Uživatele do AS.

Vítěz aukce - Účastník aukce, jemuž byl udělen Příklep a má tak právo během Opční lhůty a za podmínek AŘ a Aukční vyhlášky učinit nabídku Navrhovateli aukce uzavřít Kupní smlouvu s cenou jejího plnění ve výši Aukční ceny. Vítěz aukce je povinen na základě Výzvy učiněné Navrhovatelem aukce v Opční lhůtě uzavřít Kupní smlouvu a splnit další podmínky stanovené v AŘ a Aukční vyhlášce. Pokud došlo k podstatné změně stavu Předmět aukce nebo k podstatné změně práv s Předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v Aukční vyhlášce, potom vítěz aukce nemá povinnost uzavřít Kupní smlouvu.

Vyhlášení aukce - uveřejnění Aukce v Sekci vyhlášené aukce.

Výluka AS - omezení, přerušení provozu AS, nebo nedostupnost webových stránek AS.

Výzva - Právo Navrhovatele aukce uzavřít s Vítězem aukce Kupní smlouvu musí být Navrhovatelem aukce uplatněno v Opční lhůtě způsobem stanoveným v Aukční vyhlášce.

Zmaření aukce - případ, kdy Vítěz aukce na Výzvu Navrhovatele aukce v Opční lhůtě neuzavřel Kupní smlouvu nebo neuhradil Aukční cenu dle Aukční vyhlášky způsobem zde uvedeným, nebo nesplnil některou ze svých dalších povinností stanovených v Aukční vyhlášce. Ke zmaření aukce nedojde, pokud došlo k podstatné změně stavu Předmět aukce a podstatné změně práv s Předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v Aukční vyhlášce.

Chci prodat svůj vůz

Chci prodat vůz

Nejlepší nabídky na trhu vozidel

Z pohodlí vaší kanceláře či domova nabídněte a prodejte vůz velkému množství zájemců.

Nakupuji v aukci

Chci koupit vůz

Nejširší nabídka vozidel od různých prodejců

Kupte vůz od prověřených prodejců, finančních a leasingových společností, majitelů vozových parků.

Získejte přehled o ceně vašeho vozidla na českém trhu

Nabídka služeb

Komplexní nabídka služeb před i po prodeji

Zajistíme vše potřebné při přípravě vozu před prodejem tak i po jeho prodeji.

Získejte přehled o ceně vašeho vozidla na českém trhu

Kontakt

tel.: 603 417 312
info@autoaukce.cz

AutoDetect s.r.o.
Hornokrčská 1947/2
140 00 Praha 4