Zásady zpracování osobních údajů

Aktualizováno 29. 9. 2023

  1. Společnost Arev Group s.r.o. za účelem řádného průběhu Aukce zpracovává osobní údaje Registrovaných dražitelů. Osobní údaje Registrovaných dražitelů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Společnost Arev Group zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku 7.1. těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnují zejména údaje, které Registrovaný dražitel vyplní v rámci formuláře na internetových stránkách http://www.autoaukce.cz/ (dále jen „Formulář“) při registraci či které poskytne v rámci vzájemné komunikace mezi ním a společností Arev Group s.r.o.
  3. V souvislosti s registrací souhlasí osoba vyplňující Formulář zatržením příslušného pole pod Formulářem s tím, aby společnost Arev Group s.r.o. při shromažďování údajů o jeho osobě zpracovala také fotokopii jeho dokladu totožnosti, tj. fotokopii občanského průkazu, a to za účelem ověření jeho totožnosti a správnosti identifikačních údajů. Fotokopie dokladu totožnosti slouží pouze pro prvotní ověření totožnosti a nebude společností Arev Group s.r.o. po provedení ověření totožnosti dále žádným způsobem zpracovávána ani uchovávána. Pokud zájemce o registraci nesouhlasí s poskytnutím kopie průkazu totožnosti, je možné, že společnost Arev Group s.r.o. nebude schopna ověřit jeho identitu a provést registraci.
  4. Registrovaný dražitel vyplněním a odesláním Formulář při registraci potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto Formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci Formuláře je zcela dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, která se chce stát Registrovaným dražitelem a znemožňuje tak provedení registrace.
  5. Zatržením pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu dle článku 7.5. všeobecných obchodních podmínek“ v rámci Formuláře Registrovaný dražitel uděluje společnosti Arev Group s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 7.2. těchto všeobecných obchodních podmínek pro účely zasílání obchodních sdělení společností Arev Group s.r.o. včetně nabídky dalších služeb souvisejících s Aukcí (pojištění, financování, asistenční služby atd.). Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku 7.5. Obchodních podmínek se uděluje na dobu 5 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Tento souhlas může Registrovaný dražitel odvolat kdykoliv a zdarma informováním společnosti Arev Group s.r.o. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Registrovaného dražitele či odvolání dříve uděleného souhlasu nemá žádný vliv na možnost účastnit se Aukcí či zaregistrovat se; i v případě neudělení tohoto souhlasu je společnost Arev Group s.r.o. oprávněna zasílat Registrovanému dražiteli obchodní sdělení týkající se obdobných služeb (přímý marketing) na adresu, e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.
  6. Společnost Arev Group s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje Registrovaného dražitele automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne společnost Arev Group s.r.o. Registrovanému dražiteli na vyžádání. Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla společnosti Arev Group s.r.o. Registrovaný dražitel souhlasí s tím, aby s ním v souvislosti s jeho registrací na internetových stránkách http://weww.autoaukce.cz/ a dále po celou dobu trvání jeho vztahu se společností, společnost Arev Group s.r.o. komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Registrovanému dražiteli společnost Arev Group s.r.o. poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost Arev Group s.r.o. Registrovanému dražiteli tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující jeho osobní údaje, jakož i Registrovaného dražitele také informovat či s Registrovaným dražitelem jinak komunikovat v souvislosti s jeho smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS).
  7. Registrovaný dražitel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči společnosti Car Aukce. Registrovaný dražitel má taktéž právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Arev Group s.r.o. je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů: e-mailová adresa: info@autoaukce.cz telefonní číslo: +420 737 769 777 poštovní adresa: „k rukám p. Ondřeje Šedi“ na adresu Johanitská 308/37, 182 00, Praha 8 – Březiněves.
  9. Kompletní informace o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje, je možné nalézt v dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.autoaukce.cz. Článek č. 8
Máte dotaz?