Podmínky používání portálu AutoAukce.cz

Aktualizováno 29. 9. 2023

Preambule

Tento Aukční řád (dále jen „AŘ“) upravuje užívání systému pro provádění elektronických Aukcí, jakož i samotný průběh elektronické Aukce (dále jen „AS“). Provozovatelem aukční portálu AutoAukce.cz je společnost Arev Group s.r.o. se sídlem Johanitská 308/37 Praha 8 - Březiněves, IČ: 06568513, DIČ: CZ06568513 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 284309.  (dále jen „Provozovatel“). Hlavním cílem AS je poskytování Služeb, vytvářejících elektronický nástroj pro provádění elektronických Aukcí jednotlivých Navrhovatelů a vlastníků aukčních předmětů. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn uveřejňovat Aukce vyhlášené Navrhovatelem zadáním do AS, včetně fotografií, popisu Předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se Aukce. Tento AŘ obsahuje vymezení užitých pojmů, specifikaci postupů či další důležité informace výlučně se vztahující k AS. Veškeré pojmy v tomto AŘ nedefinované se řídí dle jejich významu v aplikovaných právních předpisech. Na elektronickou Aukci se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zcela vyloučeno je naopak použití ustanovení právní úpravy veřejné dražby dle zákona číslo 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.

I. Předmět elektronické aukce

 1. Předmětem elektronické Aukce je prodej movitých věcí, který je detailně specifikován v každé jednotlivé Aukci.
 2. Organizátor nabízí v elektronických Aukcích nemovité věci ve vlastnictví svém nebo ve prospěch třetích osob a zprostředkovává uzavírání kupních smluv mezi Navrhovatelem, tedy Organizátorem, a Účastníkem (Vítězem aukce). 
 3. Popis a s ním použité fotografie neporučují práva třetích osob a vztahují se jen a pouze k předmětu dané aukce.
 4. Popisy předmětů aukce nesmí obsahovat odkaz na vlastní domovskou stránku, telefonní a jiné kontakty, rovněž je zakázána jakákoli forma reklamního sdělení. Kontakty může zadávat a uveřejňovat výhradně Pořadatel.
 5. Předmět aukce nesmí být v rozporu s obecně závaznými právní předpisy nebo být proti dobrým mravům případně je nudno mít na prodej skrze online aukci vyžaduje zvláštní povolení.
 6. Společnost Arev Group s.r.o. nenese odpovědnost za popisy aukčních předmětů, obsah nabídky, jejich přesnost, úplnost nebo kvalitu informací.

II. Registrace a přihlášení uživatele k aukci

 1. Každý zájemce o využívání Služeb AS musí provést bezplatnou Registraci na internetové stránce www.autoaukce.cz prostřednictvím zvolených Přihlašovacích údajů, přičemž zvolené Uživatelské jméno nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo k ochranné známce a nesmí být vulgární, klamavé nebo zavádějící nebo v rozporu s dobrými mravy.
 2. Zájemce uvádí vždy pouze Identifikační údaje nezbytné k jeho účasti v Aukci nebo k jeho identifikaci.
 3. Zájemce může být registrován v AS pouze jednou a odpovídá za správnost a úplnost údajů, které při Registraci uvedl v Registračním formuláři.
 4. Uživatelské jméno nesmí být e-mail, internetová adresa nebo jiné označení, které by porušovalo práva třetích osob, zvláště práva na ochranu dobrého jména či firmy.
 5. Uživatel není oprávněn se registrovat pod falešnou totožností. 
 6. Po odeslání provedené Registrace dochází k validaci vložených dat a ověření emailové adresy zájemce. 
 7. O provedené Registraci a zprovoznění služeb bude Zájemce vyrozuměn Provozovatelem prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, a to do 2 pracovních dnů.
 8. Validací vzniká uživateli uživatelský účet, který je unikátní a nepřenositelný. Zájemce se stává Uživatelem.
 9. Pouze přihlášením k uživatelskému účtu je uživatel oprávněn účastnit se online aukcí na portálu autoaukce.cz.
 10. Uživatel odpovídá za případy zneužití uživatelského jména a hesla, pokud k nim dojde z důvodu porušení utajení uživatelem.
 11. Pro případ porušení pravidel Registrace si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout Registraci takového Uživatelského jména, nebo již registrované Uživatelské jméno změnit či zrušit.
 12. Společnost Arev Group s.r.o. si vyhrazuje právo jakýkoliv uživatelský účet zablokovat, jeli k tomu vážný důvod, který bude Uživateli oznámen formou emailu. Po zablokování uživatelského účtu, není Uživatel oprávněn užívat portál autoaukce.cz.
 13. Společnost Arev Group s.r.o. si vyhrazuje právo znepřístupnit nabídky jakéhokoli Uživatele v aukci a případně je vymazat, pokud jsou v rosporu s AS a pravidly pořádané aukce.
 14. Registrací na www.autoaukce.cz a vstupem do aukce Účastník souhlasí s tímto Aukční Řádem případně s Aukční vyhláškou zveřejněnou k uvedené aukci.

III. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen:

2. Uživatel není oprávněn:

3. Účastník aukce je povinen

4. Účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svojí účastí v Aukci.

5. Vítěz aukce je povinen na výzvu Navrhovatele aukce učiněné v Opční lhůtě uzavřít Kupní smlouvu a řádně a včas uhradit Aukční cenu a splnit další své povinnosti stanovené v Aukčním řádu.

6. Navrhovatel aukce má právo neuzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce. O tomto je povinen informovat Vítěze aukce do 48h od ukončení aukce. 

7. Organizátor aukce je povinen:

8. Navrhovatel aukce má právo stanovit podmínky mino AŘ, a to v Aukční vyhlášce, které může:

IV. Průběh aukce

 1. Aukce je vyhlášena uveřejněním předmětu aukce na www.autoaukce.cz a je platná po dobu, kdy je předmět aukce aktivní v online rozhraní, tj. zobrazen na aukčním webu.
 2. V Kartě aukce jsou uveřejněny všechny informace a dokumenty, které k Aukci poskytl Organizátor aukce.  
 3. Může být vystavena i Aukční vyhláška, která stanovuje podmínky provedení Aukce odchylné od ustanovení tohoto AŘ. V takovém případě mají ustanovení obsažená v Aukční vyhlášce přednost před AŘ.
 4. Účastníkem aukce se může stát pouze registrovaný a aktivovaný Uživatel.
 5. Pro účast v Aukci je třeba se přihlásit do AS pomocí Přihlašovacích údajů. Po rozkliknutí Vyhlášené aukce se registrovanému a aktivovanému Uživateli objeví aktuální informace o ceně předmětu aukce.
 6. Pro přihlášené Účastníky aukce s právem do AS se v čase zahájení aukce objeví dialog pro činění Podání (licitace) na Aukci tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné platné Podání. Po kontrole Účastníkem aukce zadané částky v Kč a udělením tak souhlasu s výší jeho Podání, Účastník aukce kliknutím zobrazenou částku potvrdí a učiní tak své Podání na Aukci, které je závazné. 
 7. Průběh učiněných Podání na Aukci (licitací) je možné sledovat v Kartě aukce.
 8. Každé platné Podání je zde zaznamenáno formou tabulky s identifikací data a času podání, výše podání v Kč a čísla účastníka aukce.
 9. V Kartě aukce je možno sledovat zbývající čas do ukončení Aukce pod položkou „Čas do konce“.
 10. Pokud někdo z Účastníků aukce učiní Podání v posledních 30 sekundách před Časem ukončením aukce, Čas ukončení aukce se posouvá na 30 sekund od okamžiku učinění tohoto Podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné Podání, posouvá se čas ukončení aukce na 30 sekund od okamžiku učinění tohoto Podání.
 11. Spory o pořadí Podání jednotlivých Účastníků aukce a udělení Příklepu rozhoduje Organizátor. Spory, které se nepodaří vyřešit a další spory vzniklé v souvislosti s Aukcí mohou být rozhodovány pouze soudy ČR.
 12. Aukční jistota, bude-li složena, bude Účastníkům aukce, vyjma Vítěze aukce, vrácena do tří dnů ode dne skončení Aukce.
 13. Vítězi Aukce je Aukční jistota, byla-li složena, vrácena pouze tehdy, pokud Navrhovatel aukce prohlásí, že nevyužije svého práva uzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce, popřípadě po uplynutí Opční lhůty.
 14. Pro případ, kdy Vítěz aukce na Výzvu Navrhovatele aukce v Opční lhůtě neuzavře Kupní smlouvu nebo neuhradí Aukční cenu způsobem zde uvedeným, nebo nesplní některou ze svých dalších povinností, je povinen uhradit pokudu za zmařenou aukci, a to ve výši 15.000,-Kč.
 15. Opční lhůta 5 dní počíná běžet následující den po ukončení Aukce, během které má Navrhovatel právo vyzvat Vítěze aukce k uzavření Kupní smlouvy a Vítěz aukce je povinen Kupní smlouvu uzavřít. Po marném uplynutí této lhůty nemá Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu.
 16. Způsob úhrady je dán v návrhu kupní smlouvy s tím, že je vždy výhradně bankovním převode na účet Navrhovatele. 
 17. Způsob předání aukčního předmětu vítězi je specifikován v návrhu Kupní smlouvy a zcela v režii navrhovatele Aukce.

V. Poplatky, provoz a ochrana práv

 1. Účastníci aukce neplatí Provozovateli ani Navrhovateli aukce žádné poplatky za registraci do AS.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, pravdivost či úplnost údajů uvedených v Kartě aukce, činnost Navrhovatele aukce či Účastníka aukce ani za závazky či pohledávky mezi Navrhovatelem aukce, Uživateli či Účastníky aukce.
 3. AS je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s technickou podporou v pracovních dnech 8.00 až 18.00 hod. na telefonním čísle +420737769777.
 4. Plánovaná Výluka AS musí být uveřejněna nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním. Pokud dojde k neplánované Výluce AS v průběhu konání Aukce, Čas ukončení aukce se posunuje minimálně o jednu hodinu po ukončení Výluky AS a Aukce pokračuje s vyvoláním posledního platného Podání.
 5. AS, grafická podoba internetových stránek, ochranná známka a další dokumenty AS jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá práva Provozovatel a jsou jeho duševním vlastnictvím se všemi náležitostmi z toho vyplývajících. 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. AŘ je účinný dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 29.9.2023, a to až do okamžiku vyhlášení nového AŘ.
 2. Veškerá práva a povinnosti Poskytovatele, Navrhovatele, Organizátora, Účastníků aukce a dalších osob v tomto AŘ neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími.
 3. Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ani zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem, části VI, hlava IV (prodej movitých věcí v soudní dražbě) a tyto zákony se na tuto Aukci nevztahují. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.
 4. Car Aukce si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.autoaukce.cz
 6. V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.

Vymezení některých pojmů